ABA/VB

ABA

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je vedecká disciplína, ktorá skúma interakcie , okolie a správanie . Skúma okolnosti, ktoré mu predchádzali a tiež to, čo po danom správaní nasleduje, čo správaním dieťa sledovalo , t. j. podmienky prostredia, ktoré sa vyskytujú pred (Antecedent)a po (Consequent) určitom správaní, ovplyvňujú toto správanie.

ABA sa zaoberá spoločensky významným správaním a má za cieľ ovplyvniť učenie takým spôsobom, aby sa ľudia mohli naplno rozvinúť na svoj potenciál.

Kroky správania a učenia sú presne definované tak, aby sa stali merateľnými. Presným  zberom údajov bude možné objektívne hodnotenie zmeny správania a výsledkov vzdelávania.

Neustála analýza týchto údajov vedie k tomu, že sa vždy spoznáva, či intervencie  alebo vyučovacie metódy sú účinkujúce alebo či je potrebné ich v prípade zmeniť.

VB

Verbálne správanie (VB) je metóda aplikovanej behaviorálnej analýzy založenej na  knihe „Verbálne správanie“ od B. F. Skinnera. Analýza verbálneho správania bola prvá  koncom sedemdesiatych rokov od Dr. Jack Michael a Mark Sundberg, Ph.D., BCBA-D na západe  Michigan University, ktorá bola špeciálne používaná na rozvoj jazyka detí s PAS.

Svoje výsledky Michael a Sundberg publikovali v roku 1980, dve desaťročia predtým, ako sa metódy VB stali známym a presadali sa ako intervencie autizmu. Z vedeckého hľadiska je VB akékoľvek správanie, ktoré človek ukazuje, ktoré sú ovplyvnené a zosilnené inou osobou.

Metódy VB sa vzťahuje na pochopenie jazyka na základe princípov správania. Podporne program ABA, ktoré zahŕňajú metódy VB, sa zameriavajú na motiváciu dieťaťa a podporu komunikačných zručností.

 

Efektivita ABA terapie je potvrdená viacerými vedeckými výskumami, ktoré sú uskutočňované už viac ako 30 rokov.

Edukatívno-behaviorálne terapie sú veľmi často účinnou intervenciou u detí s PAS, pričom ABA je z týchto spôsobov terapie momentálne najúčinnejšia (Turkington, Anan, 2007). Toto tvrdenie podporujú aj Hnilicová a Ostatníková (2018), ktoré píšu, že ABA terapia (či metódy, ktoré využívajú jej princípy) je z medicínskeho pohľadu momentálne jedinou, preukázateľne účinnou metódou intervencie autizmu. Lord, Elsabbagh, Baird a Veenstra-Vanderweele (2018) uvádzajú, že dôvodom je pravdepodobne využívanie intenzívnejších a štruktúrovanejších spôsobov práce ako iné typy intervencie.

Niektoré časti textov sme čerpali z nasledovných zdrojov:

Turkington, C., & Anan, R. (2007). The Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. New York, NY: Infobase Publishing

Hnilicová, S. & Ostatníková, D. (2018) Poruchy autistického spektra – včasná diagnostika a skríning [online]. Pediatria pre prax, 19(2), 52-56. Dostupné z: https://www.solen.sk/storage/file/article/PED_2_2018_final_Hnilicova

Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G., & Veenstra-Vanderweele, J. (2018, August) Autism spectrum disorder [online]. The Lancet, 392, 508-520. doi: 10.1016/S0140- 6736(18)31129-2